Бацькава воля


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Гэй,  ты там! — голасна прагукау; ён раптоуна схамянуся, павярнууся крыху на бок i кшуу узрокам наперад.

—    Праязджай, праязджай, што там распяуся на дарозе! — прагукау Шэя.

—    Паспееш там, надрэнщла лiха,— адгыркнууся селянe шбыта той.

—    А лайдачына ты, а хамутшк гэташ. А вунь што iздумау: пераняу дарогу ды яшчэ i лаепда.

—    Не лайся, не лайся вельмi так: сам лайдак наганы...— не асталiся вшным селяшн.

—    Нядобра, дзядзьш. 3-за чаго i нашто вам сварыцца?

—    Не, бо прэ еярод дароп, на яго усё лiхое, i яшчэ не любщь. Каб i не хацеу што сказаць, дык мусiць.

Апошшя словы Рыгор npaмовiy так уверана, што Шэя не мог шчым пасупярэчыць i тчога не адказау. Адвярнуушыся к каню, ён тузнуу лейцам!, выця? яго злёгку пугаю па крыжы, нукнуу i задудоту сабе лад нос якуюсьцД рэзвую мелодыю.

Рыгор жа i3Hoy пачау авадаць узрокамi вакольныя галы, лясы, вёсю i панешя маёнтю. У галаве яго новым роем захадзi рэзвыя думкi.

—    Я у хату унясу куфэрак, га? — запытау" Шэя.

—    Ай, не, не трэба, не трэба: лiшняя турбацыя,— слышу" Рыгор.

—    Вось лепей скажэце, кольта трэба за хурманку? — дабавiу ён ухмыляючыся.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72